Mateřinka Benátky bude mít novou ředitelku

Od počátku července vystřídá Alenu Mitášovou na pozici ředitelky o generaci mladší Pavlína Houserová.

Alena Mitášová zasvětila obětavé výchově dětí celý život. V roce 1973 zahájila svou pedagogickou dráhu v MŠ Zahradní. V následujících letech pak jako učitelka působila i v dalších mateřinkách. Od roku 1978 pracovala dva roky jako ředitelka MŠ Střelná, ale poté se vrátila zpět na Vsetín, kde dvanáct let řídila MŠ Zahradní, a následně od roku 1992 až dosud MŠ na Benátkách. Během své pedagogické činnosti se věnovala logopedii, ale také projektům, které pozvedly kvalitu výchovy dětí v „její“ školičce. Za svou dlouholetou pedagogickou činnost jí byla dokonce v roce 2013 udělena u příležitosti Dne učitelů Medaile Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.

Po pětadvaceti letech v čele MŠ Benátky odejde letos Alena Mitášová do penze. Vsetínská radnice, jako zřizovatel školy, proto vyhlásila konkursní řízení na její nástupkyni. Přihlásily se do něj čtyři uchazečky, z nichž se na 1. příčce umístila Pavlína Houserová. Rada města ji pak na svém květnovém jednání jmenovala do funkce ředitelky MŠ Benátky od 1. července tohoto roku.

První pedagogické zkušenosti sbírala Pavlína Houserová od roku 1996 jako učitelka v MŠ na Sychrově. Později pracovala jako učitelka v mateřince v Horní Lidči, jako vychovatelka ve školní družině na ZŠ Trávníky a od roku 2005 do roku 2014 jako učitelka v MŠ Trávníky. V letech 2011 až 2014 kromě práce studovala obor speciální pedagogika předškolního věku na Pedagogické fakultě UP v Olomouci a po ukončení bakalářského nyní pokračuje v magisterském studiu. Od loňska působí jako speciální pedagog v MŠ Kobzáňova.

Nové ředitelce MŠ Benátky jsme ještě před jejím nástupem do funkce položili dvě otázky.

S jakými pocity jste přijala informaci o svém jmenování?

V prvních momentech převládala radost, neboť to považuji za veliký úspěch ve svém profesním životě. Ale čím dál víc se dostavuje zejména pocit odpovědnosti, protože přicházím do mateřské školy, která má za sebou dlouhodobě dobré výsledky. Velmi si vážím příležitosti, kterou jsem od vedení města dostala, a vynasnažím se svou prací nadále přinášet prospěch dětem a jejich rodičům, a tím i městu.

Chystáte nějaké změny?

V současné chvíli i do budoucna považuji za stěžejní přede-vším logopedickou intervenci a je velikou výhodou této školy, že má již zavedené logopedické třídy i nepřeberné množství užitečných pomůcek pro správný vývoj řeči. I v novém složení se budeme snažit s kolektivem všech pracovnic vytvářet dětem takové prostředí, které jim usnadní vstup do skutečného života a zejména do základní školy, ale které bude také u rodičů dětí vyvolávat pocit jistoty a klidu, že své děti ponechávají v těch nejlepších rukou. Věřím, že budu umět nalézt společnou řeč i dobrou vůli jak s novými kolegyněmi, tak i s rodiči dětí, a na všechny ve škole se už moc těším.

Za redakci přejeme nové ředitelce naplnění všech očekávání a odcházející paní ředitelce hodně zdraví a nových aktivit do dalších let.

Jiří Žůrek 

Zdroj: Mgr. Adéla Kousalová – redaktorka Vsetínských novin


nahoru